Pravila in pogoji sodelovanja v Facebook nagradni igri

1. Splošne določbe

Spodnja pravila določajo potek in sodelovanje v nagradnih igrah na facebook strani. Organizator nagradne igre je Propinka, Matjaž Perme s.p., Gumnišče 21a, Škofljica (v nadaljevanju: organizator).

2. Namen nagradne igre

Namen nagradne igre je promocija organizatorja in Facebook strani: https://www.facebook.com/propinka.promocijskadarila?fref=ts.

Nagradna igra se izvaja na območju Republike Slovenije in traja od vključno 10. 11. 2015 do 24. 11. 2015 (20:00).

3. Udeleženci

V nagradni igri lahko sodelujejo vsi uporabniki družbenega omrežja Facebook, ki so na Facebook strani Propinka – poslovna in promocijska darila kliknili gumb »Všeč mi je« oziroma »Like«, na objavljeno fotografijo kliknili gumb »Všeč mi je« oziroma »Like, delili objavo nagradne igre, so starejši od 18 let oziroma so mladoletne osebe, ki so za sodelovanje v nagradni igri pridobile privolitev staršev oziroma zakonitega zastopnika, so državljani Republike Slovenije s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji in sprejemajo pogoje te nagradne igre.

V nagradni igri ne morejo sodelovati zaposleni v podjetju Propinka, Matjaž Perme s.p., Gumnišče 21a, Škofljica, njihovi ožji družinski člani in druge osebe, ki kakorkoli neposredno sodelujejo pri izvedbi nagradne igre. Pravna oseba ne more biti udeleženec nagradne igre.. Vsak udeleženec lahko sodeluje v nagradni igri le v svojem lastnem imenu.

4. Način sodelovanja

Nagradna igra poteka na Facebook strani https://www.facebook.com/propinka.promocijskadarila?fref=ts. V nagradni igri lahko sodelujejo vsi uporabniki, ki ustrezajo pogojem iz 3. točke teh pogojev sodelovanja.

Nakup izdelkov pri organizatorju ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri. Morebitne stroške sodelovanja (dostop do spleta, prenos podatkov itd.) nosijo udeleženci nagradne igre.

5. Žrebanje nagrad in obveščanje o nagrajencu/ki

Žrebanje bo potekalo 24. 11. 2015 na sedežu organizatorja nagradne igre in zajema vse uporabnike, ki so, do 24. 11. 2015 do 20.00 ure, upoštevali pogoje iz 3. točke. Žreb bo opravljen tako, da bo izžreban en nagrajenec, ki bo prejel nagrado.

Nagrajenec nagradne igre bo objavljen na Facebook strani Propinka – poslovna in promocijska darila in spletni strani www.propinka.si. Vsi udeleženci nagradne igre se z udeležbo v nagradni igri izrecno in nepreklicno strinjajo z objavo imena in priimka profila na Časovnici, v komentarju posebne objave. Rezultati žrebanja so dokončni in pritožba nanje ni mogoča.

Nagrad ni mogoče zamenjati, niti zahtevati njene denarne protivrednosti. Nagrade so prenosljive na tretje osebe.

6. Prevzem nagrade

Pogoj za pridobitev nagrad je, da udeleženci izpolnjujejo pogoje iz 3. točke ter soglašajo s Pravili in pogoji sodelovanja v nagradni igri.

Nagrajenec mora svoje podatke za pošiljanje nagrade (ime in priimek, ulica, pošta, kraj, e-naslov ter telefonska številka) poslati na elektronski naslov info@propinka.si, najkasneje v 7 dneh po prejetem obvestilu o prejemu nagrade. Nagrada bo nagrajencu poslana po pošti na stroške organizatorja oz. se bo organizator z nagrajencem dogovoril o drugih načinih prevzema, v kolikor pošiljanje po pošti ne bo mogoče.

Nagrajencu, ki bo organizatorju posredoval svoje podatke, bo nagrada poslana po pošti na naslov, ki ga bo sporočil organizatorju, najkasneje v roku 30 dneh oz. bo nagrajenec lahko prevzel nagrado na drugem vnaprej določenem mestu in določenem roku prevzema, če nagrade ne bo mogoče poslati po pošti.

Organizator ne odgovarja za morebitne izgubljene ali poškodovane pošiljke. Šteje se, da je nagrada izročena nagrajencu, ko jo organizator odpošlje na naslov, ki ga je navedel nagrajenec, organizator pa ne odgovarja za njeno dejansko dostavo. V primeru, da nagrajencu ni mogoče vročiti nagrade oz. je ta vrnjena organizatorju, se šteje, da je nagrajenec zavrnil nagrado, le-ta pa ostane ne podeljena.

Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrad, če:

- nagrajenec ne izpolni pogojev za prevzem nagrade,

- se pojavi dvom o istovetnosti podatkov,

- se ugotovi, da je uporabnik v igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre,

- se nagrajenec v zasebnem sporočilu na Facebook strani v roku 7 delavnih dni ne javi z dodatnimi informacijami, ki jih potrebuje organizator za podelitev nagrade.

7. Izključitev odgovornosti

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:

-       (ne)delovanje spletnega mesta in družabne spletne mreže Facebook,

-       vse ostale aktivnosti na spletni mreži Facebook,

-       kakršne koli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri ali nagradnem žrebanju

-       nedostavljene pošiljke z nagradami,

-       kakršne koli posledice ob koriščenju nagrad.

8.  Varovanje osebnih podatkov:

Vsi osebni podatki so varovani v skladu z 11. točko Pravil ter v skladu s splošnimi akti organizatorja nagradne igre s področja varovanja osebnih podatkov in skladno z zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1). 

Udeleženci nagradne igre izrecno soglašajo, da organizator nagradne igre njihove osebne podatke, ki jih udeleženci posredujejo v okviru udeležbe v nagradni igri, uporabi za potrebe te nagradne igre. Posredovani podatki bodo uporabljeni izključno za potrebe pošiljanja ali dogovora o prevzemu nagrade.

9. Dostop do pravil nagradne igre:

Pravila nagradne igre so na spletni strani www.propinka.si vidna vsem udeležencem.

10. Ostale določbe:

Organizator ne odgovarja za zapoznele, nepopolno izpolnjene ter napačno izpolnjene prijave. Odločitev organizatorja nagradne igre o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro in pravilih, povezanih z njo, je dokončna in velja za vse udeležence. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki. Avtentično tolmačenje teh pravil določa izključno organizator.

Organizator nagradne igre si pridržuje pravico sprememb teh Pravil, če to zahtevajo pravni, tehnični ali komercialni razlogi. O vseh morebitnih spremembah teh Pravil bo udeležence obvestil z objavo na spletni strani www.propinka.si, kjer so navedena pravila nagradne igre.

Nagradna igra ni organizirana s strani družbe Facebook, slednja pa ne odgovarja za nobene zahtevke iz naslova te nagradne igre. Facebook ne sponzorira in ne upravlja nagradne igre ter je tudi ni posebej odobril in z njo ni povezan. Morebitne informacije, ki jih sodelujoči posredujejo zaradi sodelovanja v nagradni igri, se posredujejo organizatorju oz. organizatoru in ne družbi Facebook.

Za vse morebitne spore iz naslova nagradne igre, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani.

Ta pravila začnejo veljati z dnem sprejema.

 

V Ljubljani, 1. 10. 2015

 

Propinka, Matjaž Perme s.p.